Ilse Frapan

1849 - 1908

 

 

Im Hamburger Hafen