Sonett-Forum

Normale Version: Spätes Edo und Moderne
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.

Spätes Edo und Moderne

Ankündigungen

 1. Sonett-Forum

Themen

 1. Masaoka Shiki: meigetsu no (0 Antworten)
 2. Yosa Buson: ie ni arade (0 Antworten)
 3. Fukuda Chiyo-ni: nan to naki (0 Antworten)
 4. Yosa Buson: osoki hi ya (0 Antworten)
 5. YOKOI YAGŪ: yami no ka wo (0 Antworten)
 6. Yosa Buson: furuike no (0 Antworten)
 7. Fukuda Chiyo-ni: hito ashi ni (0 Antworten)
 8. Kawabata Boosha: 和尚また徳利さげくる月の夜 (0 Antworten)
 9. Naitoo Meisetsu: umakata no (0 Antworten)
 10. Tagami Kikusha: tsuki o kasa ni kite (0 Antworten)
 11. Fukuda Chiyo-ni: shiragiku ya (0 Antworten)
 12. Yosa Buson: waga hone no (0 Antworten)
 13. Yosa Buson: yama kurete (0 Antworten)
 14. Yamamoto Ryokan: taorureba (0 Antworten)
 15. KI’IN: kōsaku no (0 Antworten)
 16. ŌSHIMA RYŌTA: owarete wa (8 Antworten)
 17. Masaoka Shiki: furusato ya (0 Antworten)
 18. Fukuda Chiyo-ni: hatsu yuki ya (0 Antworten)
 19. Ueda Akinari: sakura, sakura! (0 Antworten)
 20. Masaoka Shiki: jōbutso ya (0 Antworten)
 21. Inoue Aa: izakaya ni (0 Antworten)
 22. Gochiku: nagaki yo ya (0 Antworten)
 23. Yosa Buson: kusa kasumi (0 Antworten)
 24. Shinohara Hosaku: Shin-shin to (0 Antworten)
 25. Iga Manko: ta no heri no (0 Antworten)
 26. Hagiwara Sakutaro: gogatsu nobori (0 Antworten)
 27. Yosa Buson: Kura narabu (2 Antworten)
 28. Arii Shokyu-Ni: hito shizuku (0 Antworten)
 29. Yosa Buson: Tsurigane ni (1 Antwort)
 30. Fukuda Chiyo-ni: miagari ni (0 Antworten)
 31. Fukuda Chiyo-ni: chanohana ya (0 Antworten)
 32. Yamamoto Ryokan: Yo no naka wa (0 Antworten)
 33. Murakami Kijo: harusame ya (0 Antworten)
 34. Yosa Buson: Sumizumi ni (5 Antworten)
 35. Shinohara Hosaku: runpen no (0 Antworten)
 36. Fukuda Chiyo-ni: chōchō ya (2 Antworten)
 37. Shinohara Hosaku: runpen ni (0 Antworten)
 38. Masaoka Shiki: nowaki no yo (0 Antworten)
 39. Fukuda Chiyo-ni: tsukikage mo (0 Antworten)
Referenz-URLs